Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara