Nederländska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Samengevat ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Samenvattend ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
Al met al ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
Over het geheel ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara