Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara