Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
总结来说,...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
归纳一下,...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
总之,...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
总体而言,...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
我们可以看出...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
权衡一下,...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara