Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara