Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara