Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara