Italienska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
Riassumendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
Concludendo...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
Complessivamente...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
In generale...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
.... ci porta a concludere che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
Siamo dunque portati a credere che...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
Tirando le somme...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara