Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
結論として、・・・・
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
まとめると、・・・・
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
全体に目を向けると、・・・・
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
全般的に見て、・・・・
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
前述の議論は・・・・を証明している。
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
・・・・ということが見て取れる。
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
これらの全てが・・・・という事実を示している。
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
あらゆる点から見て、・・・・
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
したがって、・・・・という事実がある。
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara