Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara