Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara