Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Riassumendo...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Concludendo...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Complessivamente...
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
In generale...
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
.... ci porta a concludere che...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Siamo dunque portati a credere che...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Tirando le somme...
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara