Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Εν περιλήψει,...
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Εν ολίγοις,...
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Εν συντομία,...
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Συνοπτικά...
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara