Portugisiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Este trabalho começou apontando...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
A prévia discussão buscou...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Εν περιλήψει,...
Resumindo, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Εν ολίγοις,...
Em suma, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Εν συντομία,...
Em síntese, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
De modo geral, ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nos leva à conclusão de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Pode-se ver então que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Συνοπτικά...
Recapitulando, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Används för att dra en definitiv slutsats
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Används för att erkänna lånade idéer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara