Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Εν περιλήψει,...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Εν ολίγοις,...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Εν συντομία,...
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Συνοπτικά...
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara