Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Εν περιλήψει,...
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Εν ολίγοις,...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Εν συντομία,...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Συνοπτικά...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara