Danska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Εν περιλήψει,...
Til at opsummere...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Εν ολίγοις,...
Summarisk,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Εν συντομία,...
Alt i alt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
I det store og hele...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...fører os til den konklusion at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Vi kan derefter se at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alt dette peger på det faktum at...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Συνοπτικά...
Ligevægtigt...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Används för att dra en definitiv slutsats
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Används för att erkänna lånade idéer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara