Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara