Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara