Nederländska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Samengevat ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Samenvattend ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Al met al ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara