Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara