Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara