Finska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Pour résumer...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En résumé...
Yhteenvetona...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Globalement...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Dans l'ensemble...
Yleisesti ottaen
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
On peut alors voir que...
Näemme siis, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Tout cela indique que...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
En définitive...
Kaiken kaikkiaan
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Används för att dra en definitiv slutsats
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Används för att erkänna lånade idéer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara