Spanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
En resumen,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
En síntesis,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
En definitiva,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
En términos generales,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nos lleva a la conclusión de que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
Podemos evidenciar que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Todo esto apunta a...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
En resumen...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara