Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara