Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara