Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara