Franska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Yhteenvetona...
Pour résumer...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Yhteenvetona...
En résumé...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Kaiken kaikkiaan
Globalement...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Yleisesti ottaen
Dans l'ensemble...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
...nous amène à la conclusion que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Näemme siis, että...
On peut alors voir que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Tout cela indique que...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Kaiken kaikkiaan
En définitive...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Används för att dra en definitiv slutsats
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Används för att erkänna lånade idéer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara