Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
Tóm lại...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
Về tổng thể...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
Nhìn chung...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
... có thể giúp chứng tỏ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara