Tyska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
Zusammenfassend...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
Zusammenfassend...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
Im Großen und Ganzen...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
Insgesamt...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All dies deutet darauf hin, dass...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
Alles in allem...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara