Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara