Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara