Engelska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Ni komencis ĉi paperon kun...
We opened this paper by noting…
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
The foregoing discussion has attempted to…
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
The hypotheses were tested with data covering…
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Por resumi…
To sum up…
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
En resumo,...
In summary, …
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Entute...
All in all…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
Ĝenerale...
By and large…
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
…leads us to the conclusion that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
The arguments given above prove that…
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Ni povas vidi, ke...
We can see then, that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All of this points to the fact that…
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Understanding...can help reveal…
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Entute...
On balance…
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Används för att dra en definitiv slutsats
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Används för att erkänna lånade idéer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara