Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Abych to shrnul(a),...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Souhrnně lze říci,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Celkem vzato...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... nás vede k závěru, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Vidíme tedy, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Pochopení... může pomoci odhalit...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Zároveň...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara