Svenska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteserna testades med data från ...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Sammanfattningsvis ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
För att sammanfatta ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Till slut...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
I stort sett/På det stora hela ...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... leder oss till slutsatsen att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Argumenten ovan visar att ...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Vi kan då se att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Allt detta pekar på att ...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
På det hela taget ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara