Ryska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Подводя итог...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
В целом...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
В общем...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
В балансе...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara