Polska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Podsumowując, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
W podsumowaniu, ...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
W sumie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Ogólnie...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...prowadzi do wniosku, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Widzimy więc, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara