Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara