Japanska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
結論として、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
まとめると、・・・・
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
全体に目を向けると、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
全般的に見て、・・・・
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
前述の議論は・・・・を証明している。
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
・・・・ということが見て取れる。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
あらゆる点から見て、・・・・
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
したがって、・・・・という事実がある。
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara