Grekiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
All in all…
Εν συντομία,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
On balance…
Συνοπτικά...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Används för att dra en definitiv slutsats
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Används för att erkänna lånade idéer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara