Kinesiska | Fraser - Akademiker | Avslutning

Avslutning - Sammanfatta

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Används för att påbörja en sammanfattning av avhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Används för att beskriva vad du har försökt uppnå i avhandlingen
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Används för att beskriva de data som du använt och hur dessa har hjälpt ditt argument
Til at opsummere...
总结来说,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen
Summarisk,...
归纳一下,...
Används som en allmän öppning för att beskriva vad du har försökt att uppnå i avhandlingen

Avslutning - Avsluta

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Används för att ge en översikt av arbetet och för att ange de viktigaste resultaten i avhandlingen
Alt i alt...
总之,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
I det store og hele...
总体而言,...
Används för att ge en allmän bedömning av avhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Används för att dra en definitiv slutsats med fasta argument till stöd för den
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Används för att dra en definitiv slutsats efter att du har angett dina stödargument
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Används för att ge bevis som ytterligare stöder din slutsats
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Används för att ge en objektiv bedömning av dina resultat
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Anges i avhandlingens avslutning för att identifiera begränsande faktorer
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Används för att dra en definitiv slutsats
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Används för att erkänna lånade idéer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Används för att betona de viktigaste slutsatserna i avhandlingen
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Används för att uttrycka vad avhandlingen syftar till att förklara