Kinesiska | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
主席兼总裁
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
首席执行官
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
营销总监
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
销售总监
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
客户服务经理
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人事总监
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
人力资源经理
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
办公室经理
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
公司秘书
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
总会计师
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
技术总监
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
研发经理
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
生产总监
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
工厂经理
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas