Hindi | Fraser - Affärer | Yrkesbeteckningar

Yrkesbeteckningar - Beteckningar inom affärsvärlden

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Chefen för ett företag (Storbritannien)
Giám đốc điều hành
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Chefen för ett företag (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
विक्रय निर्देशक
Ansvarig för marknadsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
विक्री प्रबंधक
Ansvarig för försäljningsavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Ansvarig för kundserviceavdelningen
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (USA)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
मानव संसाधन निर्वाहक
Ansvarig för personalfrågor (Storbritannien)
Giám đốc/Trưởng văn phòng
निर्वाहक
Ansvarig för driften av hela kontoret
Thư ký trưởng
कंपनी सचिव
Ansvarig för affärskorrespondensen
Kế toán trưởng
मुख्य लेखापाल
Ansvarig för företagets ekonomi
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
तकनीकि अधिकारी
Ansvar för IT- och kommunikationstjänster
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Ansvarig för utvecklingen av nya produkter
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
उत्पादन निर्देशक
Ansvarig för produktproduktion
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
कारखाने का निर्वाहक
Ansvarig för driften av fabriken där produkterna tillverkas