Thailändska | Fraser - Affärer | Reservationer

Reservationer - Att göra en bokning

....를 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องการจะจอง...
Formellt, artigt
....를 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องการจะจอง...
Formellt, artigt
...날에 예약 가능 한가요?
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Formellt, artigt
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องการจองห้องของ...
Formellt, artigt
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Formellt, artigt
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Formellt, artigt
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Formellt, artigt

Reservationer - Att ändra en bokning

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Formellt, artigt
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Formellt, artigt
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Formellt, mycket artigt
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Formellt, artigt

Reservationer - Att avboka

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Formellt, artigt
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Formellt, artigt
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Formellt, artigt
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Formellt, artigt