Polska | Fraser - Affärer | Förkortningar

Förkortningar - Affärsförkortningar

a.m. (ante meridiem) : avant midi
przed południem
Används för 12-timmarsklocka, efter 00:00 men före 12:00
approx. (approximativement)
ok. (około)
Används tillsammans med uppskattningar
attn. (à l'attention de)
do wiadomości
Används i adresser före namnet på avsedd mottagare
Licence
Licencjat
Typ av högskoleexamen
HEC (heure d'Europe centrale)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Används vid korrespondens med företag i andra tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Jego/Jej Królewska Mość
Används som titel för honorära personer
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Används vid förtydligande
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Beteckning efter vissa typer av företagsnamn
n/a (non applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Används då något inte går att tillämpas
n° (numéro)
nr (numer)
Används vid beställningar
p. a. (par an)
rocznie
Används för att beskriva årligen återkommande händelser eller affärsmetoder
p.m. (post meridiem) : après-midi
po południu
Används för 12-timmarsklocka, efter 12:00 men före 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
proszę odwrócić
Indikerar att det finns text på båda sidor av ett ark
V.P. (vice-président)
wiceprezydent
Personen som är nästhögst i rang efter ordförande