Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans