Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Señores:
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciado Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Escribo para pedir información sobre...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
El archivo adjunto está en formato...
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Para mayor información consulte nuestra página web:
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respetuosamente,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans