Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Geachte heer
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Met vriendelijke groet,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Hoogachtend,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Met de beste groeten,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Groeten,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans