Engelska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
尊敬的先生,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的女士,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
亲爱的约翰,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
我们就...一事给您写信
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
我们因...写这封信
We are writing in connection with ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
因贵公司...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
鉴于贵公司...
With reference to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
我写信想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

请问您是否介意...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
您能将…发送给我吗?
Would you please send me…
Formell begäran, artig
我们对获得/接受...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Formellt begäran, direkt
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
我们的意向是...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
附件是...格式的
The attachment is in...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formellt, artigt
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For further information please consult our website at…
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
提前谢谢您...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Formellt, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Formellt, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, direkt
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
此致
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
此致
敬礼
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
肃然至上
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
祝好
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
祝好
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans