Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Gentilissima,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
L'allegato è in formato... .
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
In fede,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Cordialmente,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans